โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง
28 หมู่ 5  ตำบลหน้าโคก  อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120
เบอร์โทรศัพท์ 035-200724
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสมหมาย ครุฑธาพันธ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 087-1159006
อีเมล์ : sommai.pse1@gmail.com

นางอัญชลี อ้อสุวรรณ์
ครู
เบอร์โทร : 087-1225448
อีเมล์ : Kruanchalee14@gmail.com

นางสุวิมล ขุนภักดี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 089-4109333
อีเมล์ : suwimol.k2516@gmail.com

นางสาวชนิดาภา สุวรรณผดุง
ครู
เบอร์โทร : 063-2565685
อีเมล์ : chanmeaow@gmail.com