โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง
28 หมู่ 5  ตำบลหน้าโคก  อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120
เบอร์โทรศัพท์ 035-200724
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวนริสรา เดชพงษ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 097-1047101
อีเมล์ : narisara_ream@hotmail.com