โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง
28 หมู่ 5  ตำบลหน้าโคก  อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120
เบอร์โทรศัพท์ 035-200724
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสมหมาย แจ่มแจ้ง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 098-5389440
อีเมล์ : Sommy8921@gmail.com

นางรุ่งนภา ขยายศรี
ครู
เบอร์โทร : 091-7861419
อีเมล์ : Krooo.roongnapa@gmail.com