โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง
28 หมู่ 5  ตำบลหน้าโคก  อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120
เบอร์โทรศัพท์ 035-200724
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางวันเพ็ญ สุขสอน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 082-6262955
อีเมล์ : warutsuksorn34@gmail.com

นางจันทร์เพ็ญ คงชนะ
ครู
เบอร์โทร : 093-5359697
อีเมล์ : -

นางสาวเพ็ญระพี คงชนะ
ครู
เบอร์โทร : 097-9939453
อีเมล์ : kongchana38@gmail.com