โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง
28 หมู่ 5  ตำบลหน้าโคก  อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120
เบอร์โทรศัพท์ 035-200724
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวชลธิชา กิจสำเร็จ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 086-0341143
อีเมล์ : phukiplakit@gmail.com

นางสุจิรา บุตรี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 081-7560940
อีเมล์ : sujira2514 46@gmail.com

นางสาวปาริชาติ กิจสำเร็จ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 089-5376760
อีเมล์ : Parichat13032517@gmail.com

นางสาวพรรณวดี เกษร
ครู
เบอร์โทร : 080-5769708
อีเมล์ : Pannawadee_k@sysp.ac.th