โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง
28 หมู่ 5  ตำบลหน้าโคก  อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120
เบอร์โทรศัพท์ 035-200724
ปฐมวัย

นางศิริพร สุขีบท
ครู
หัวหน้าปฐมวัย
เบอร์โทร : 084-7365801

นางนุชนาตร จันทร์แสง
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1
เบอร์โทร : 087-1202102
อีเมล์ : -

นางสาวแพรวนภา นวลดอกรัก
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
เบอร์โทร : 090-4259136
อีเมล์ : -

นางสาววราภรณ์ คำสถิต
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3
เบอร์โทร : 088-4598729
อีเมล์ : Waraporn4567@hotmail.com

นางเกษร กล่อมฤทธิ์
ครูพี่เลี่ยง
เบอร์โทร : 086-1327230
อีเมล์ : -