โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง
28 หมู่ 5  ตำบลหน้าโคก  อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120
เบอร์โทรศัพท์ 035-200724
คณะผู้บริหาร

บาทหลวง สุขุม กิจสงวน
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

นางสาววิชชุดา วิจิตรวงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอัญชลี อ้อสุวรรณ์
ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 087-1225448
อีเมล์ : Kruanchalee14@gmail.com

นางจันทร์เพ็ญ คงชนะ
ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 093-5359697

นางรุ่งนภา ขยายศรี
ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทร : 091-7861419
อีเมล์ : Krooo.roongnapa@gmail.com

นางศิริพร สุขีบท
ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายปฐมวัย
เบอร์โทร : 084-7365801

นางอัญชลี อ้อสุวรรณ์
ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายจิตตาภิบาล
เบอร์โทร : 087-1225448
อีเมล์ : Kruanchalee14@gmail.com

นางจันทร์เพ็ญ คงชนะ
ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายบริการนักเรียน
เบอร์โทร : 093-5359697