โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง
28 หมู่ 5  ตำบลหน้าโคก  อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120
เบอร์โทรศัพท์ 035-200724
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และส่งเสริมทักษะทางภาษา
2. จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ไปสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 เน้นการพัฒนาศักยภาพ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ โดยใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและวัดผลตามสภาพจริง
3. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและมีการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ปกครอง ชุมชน รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริง
6. ส่งเสริมและจัดโครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น
 
เป้าหมาย (ระดับปฐมวัย)
1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
5. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7. แนวการจัดการศึกษา
8. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
9. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
10. การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญาวิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
11. การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
เป้าหมาย (Goals) (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
5. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
6. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
7. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง และชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
10. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
11. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
12. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
13. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
14. การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ที่กำหนดขึ้น
15. สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษาส่งผลให้มีระดับคุณภาพสูงขึ้น
16. สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ