โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง
28 หมู่ 5  ตำบลหน้าโคก  อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120
เบอร์โทรศัพท์ 035-200724
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง
มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม
มุ่งเน้นทักษะทางภาษา
มีทักษะในศตวรรษที่ 21
ใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม
บริหารจัดการเป็นระบบ
สู่มาตรฐานสากล
ปรัชญาของโรงเรียน       
คุณธรรม  นำความรู้