โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง
28 หมู่ 5  ตำบลหน้าโคก  อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120
เบอร์โทรศัพท์ 035-200724
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ในปี พ.ศ. 2467  คุณพ่อแบล์แรสต์ เจ้าอาวาสวัดได้ให้คุณพ่อซีมอน ปลัดของท่าน ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียน 2 หลัง โดยมีสัตบุรุษร่วมมือกันสร้าง ชื่อโรงเรียนประชาบาลวัดนักบุญเทเรซาและได้ถูกปิดไป
            ต่อมาในปี พ.ศ. 2489 คุณพ่อโรเชอโร ปลัดของคุณพ่อบรัวซาต์ เจ้าอาวาสวัดในสมัยที่สอง ได้ร่วมมือกับสัตบุรุษ จัดสร้างโรงเรียนขึ้นเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น มุงสังกะสี ให้ชื่อว่า โรงเรียนแสงทองวิทยา ต่อมาในปี พ.ศ. 2489 ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนเรียนตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน (ใบอนุญาตเลขที่ 2/2489) ประเภทประถมศึกษา  เปิดทำการสอนวิชาสามัญศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีนายทองหล่อ สุภากิจ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการในนามของมิสซังโรมันคาทอลิกสมัยนั้น  
            คุณพ่อปีโอ ถัง เป็นเจ้าอาวาส ในปี พ.ศ. 2502 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 หลัง เป็นอาคารไม้มุงสังกะสีพื้นคอนกรีต เป็นอาคารหลังที่  2โดยมีนางบุญโสม  ชูนิตย์  เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต (ใบอนุญาตเลขที่22/2502) นายบุญช่วย  เวชยันต์  เป็นผู้จัดการ  กิจการของโรงเรียนได้เจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับและในปีเดียวกัน โรงเรียนได้ขยายต่อไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 (ใบอนุญาตปี 2505) และต่อมามิสซังโรมันคาทอลิกได้เข้ามาดำเนินการโดยบาทหลวงสมศักดิ์  ธิราศักดิ์ (ใบอนุญาตเลขที่1250/2521)   เป็นผู้ลงนามแทนมุขนายกไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง  เดิมชื่อโรงเรียนแสงทองวิทยา  เป็นโรงเรียนคาทอลิกของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่ 28 หมู่ 5 ตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120 เขตการศึกษา 6 บนเนื้อที่ 12 ไร่ 66 ตารางวา โรงเรียนก่อตั้งขึ้นโดยบาทหลวงโรเชอโร ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มด้วยการรวบรวมทรัพย์สิ่งของและอาศัยแรงงานจากประชาชนในหมู่บ้านช่วยกันก่อสร้างอาคารหลังที่ 1 เป็นเรือนไม้ทรงปั้นหยา 2 ชั้น มุงสังกะสี และเริ่มทำการสอนเมื่อวันที่  15  เมษายน  2489 โดยสอนและอบรมเด็กไปในทางพระธรรมคำสอนตามความเชื่อทางศาสนาคริสต์
            โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดการสอนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2489 (ใบอนุญาตเลขที่  2/2489)  ประเภทประถมศึกษา เปิดทำการสอนวิชาสามัญศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีนายทองหล่อ สุภากิจ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการในนามของมิสซังโรมันคาทอลิกสมัยนั้น  และมีนักเรียนเข้ามาเรียนวันแรก  จำนวน  40  คน
            ปี พ.ศ. 2502 ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 หลัง เป็นอาคารไม้มุงสังกะสีพื้นคอนกรีต เป็นอาคารหลังที่  2 โดยมีนางบุญโสม  ชูนิตย์  เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต (ใบอนุญาตเลขที่22/2502) นายบุญช่วย  เวชยันต์  เป็นผู้จัดการ  กิจการของโรงเรียนได้เจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับและในปีเดียวกัน โรงเรียนได้ขยายต่อไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 (ใบอนุญาตปี 2505) และต่อมามิสซังโรมันคาทอลิกได้เข้ามาดำเนินการโดยตรงโดยบาทหลวงสมศักดิ์  ธีรศักดิ์ (ใบอนุญาตเลขที่ 1250/2521)  เป็นผู้ลงนามแทนมุขนายก  ไมเกิ้ล  มีชัย  กิจบุญชู
            ปี พ.ศ. 2521 ได้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนจำนวน 410  คน  มิสซังโรมันคาทอลิกได้มอบอำนาจให้ซิสเตอร์อารี  มั่นศิลป์ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโดยมีบาทหลวงปอล  ยือแบง  เป็นผู้อุปการะในกิจการของโรงเรียน  (ท่านอุปการะจนถึง  พ.ศ.  2540)
            ปี  พ.ศ. 2526  ได้เปิดทำการสอนระดับก่อนประถมศึกษา  มีนักเรียนจำนวน  564  คน
            ปี พ.ศ. 2527 บาทหลวงประยุทธ ชลหาญ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต และซิสเตอร์มารศรี จันทร์ชลอ  เป็นผู้จัดการ  ได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  3  ชั้น  อาคารเรียนชื่อนักบุญเทเรซา  มีนักเรียนจำนวน  645  คน
            ปี พ.ศ. 2530  บาทหลวงธนันชัย  กิจสมัคร เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ทำพิธีเปิดและเสกอาคารนักบุญเทเรซา  มีนักเรียนจำนวน  716  คน
            ปี พ.ศ. 2534  โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประเภทโรงเรียนสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 6 จากนายเรือง เจริญชัย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน มีนักเรียนจำนวน 933 คน
            ปี พ.ศ.  2539  โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชย  ในการคัดเลือกสถานศึกษาจากเขตการศึกษา  6  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็กจากนายสุรัฐ ศิลปะอนันต์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมี นักเรียนจำนวน 1,068 คน
            ปี  พ.ศ. 2542  บาทหลวงสุทศ  ประมวลพร้อม  เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการโดยบริหารร่วมกับ      ซิสเตอร์สาลี่  ดำริ ซึ่งดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีนักเรียนจำนวน  782  คน
            ปี พ.ศ. 2543 บาทหลวงสุทศ  ประมวลพร้อม  เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  ผู้จัดการ และบริหารงานโรงเรียนร่วมกับซิสเตอร์สุนีรัตน์  ฤกษ์สุจริต  ซึ่งดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มี  นักเรียนจำนวน 744  คน  และโรงเรียนแสงทองวิทยาได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเอกชนในระดับก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา  2543 ถึงปีการศึกษา  2547
            ปี  พ.ศ. 2545  โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม คือโรงเรียนแสงทองวิทยา เป็นใหม่ว่า“ โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง”  โดยอัญเชิญนามท่านนักบุญเทเรซาองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนมาเป็นนามชื่อของโรงเรียน  ในปีการศึกษานี้มีนักเรียนจำนวน  809  คน  โรงเรียนรับการคัดเลือกให้เป็น  โรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  โรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และทดลองในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ
            ปี  พ.ศ. 2546  โรงเรียนได้ขยายการทดลองใช้หลักสูตรการสอนขั้นพื้นฐาน โดยมีการใช้หลักสูตร ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-2 ประถมศึกษาปีที่  4 -5 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และนอกจากนั้นได้มีการปรับปรุงสนามกีฬา และอุปกรณ์ดนตรี  เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ ในปีการศึกษานี้นักเรียนได้สร้างผลงานทางด้านดนตรี และกีฬาอย่างโดดเด่นจนเป็นที่รู้จักของชุมชนและนักกีฬาวอลเลย์บอลได้เป็นตัวแทนของจังหวัดในการเข้าร่วมแข่งขันตามที่หน่วยงานได้จัดขึ้น
            ปี พ.ศ. 2548  โรงเรียนได้จัดทำธรรมนูญโรงเรียน  และได้ปรับปรุงห้องประกอบการ  ได้แก่ห้องลูกเสือ   ห้องจริยะ ห้องศูนย์สื่อ มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 732 คน นักเรียนชาย 360 คน นักเรียนหญิง 372 คน มีครูทำการสอน 41  คน  นักการภารโรง 19  คน 
            ปี  พ.ศ. 2550   ในปีการศึกษามีจำนวนนักเรียน  733  คน  มีนักเรียนชาย  367 คน  นักเรียนหญิง  366  คน ครูที่ทำการสอน 37 คน โรงเรียนได้รับการรับรองจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 ให้เป็น“โรงเรียนคุณภาพในฝัน”  มีทั้งหมด  4  ด้าน  ได้แก่  ด้านกระบวนการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน  ด้านนักเรียน ด้านงบประมาณและทรัพยากร ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา โรงเรียนได้จัดซื้อ โต๊ะเก้าอี้ เครื่องเล่นอนุบาล โรงอาหาร มีการทาสี ปรับพื้น เทปูนให้พื้นที่สูงขึ้น
            ปี พ.ศ. 2551  โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมต่าง  ๆ ตามโครงการมาตรฐานตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  2  โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  สมศ.  รอบที่  2  โรงเรียนได้มีการจัดซื้อเครื่องเล่นที่ทันสมัยเหมาะสมกับวัย  และการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ของนักเรียนปฐมวัยและมีการจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR)  โรงเรียนได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  45  เครื่อง ใช้ในการเรียนการสอน  41  เครื่อง และใช้ในการบริหารจัดการ  4  เครื่อง
            ปี พ.ศ. 2552   โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการมาตรฐานตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. รอบที่ 2 โรงเรียนได้รับเหรียญทองแดงจากการสอบ o-net ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนในปี  2553-2557  โรงเรียนได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนศาลาเอนกประสงค์จากเรือนไม้เป็นปูนซีเมนต์  เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ         
            ปี พ.ศ. 2554 บาทหลวงอนุรัตน์  ณ สงขลา เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ บริหารร่วมกับ ซิสเตอร์จันทร์ตรา  วัฒนานุกูลพงศ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  ซิสเตอร์วิภา  วิวัฒนมนตรี  ทำหน้าที่ดูแลโภชนาการของโรงเรียน  ครูที่ทำการสอน  40  คน  ครูชาวต่างชาติ  1 คน  นักเรียนมีจำนวน  740 คน  โรงเรียนได้เปิดทำการสอนภาษาญี่ปุ่น ปีแรกในระดับชั้น ป.6-ม.3 และทำการปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วไม้บริเวณโรงเรียน  โรงอาหาร และบริเวณหน้าถ้ำแม่พระ  เนื่องจากเกิดอุทกภัยน้ำท่วมทำให้รั้วริมแม่น้ำน้อยชำรุด  จึงได้ทำการซ่อมแซมและทาสีรั้วใหม่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียนและทำให้โรงเรียนน่าอยู่ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2554 ต่อมาได้มีการปรับปรุงห้องสุขานักเรียนชายและหญิง จำนวน 20 ห้อง ห้องสุขาคนพิการ 2 ห้อง (แยกชาย-หญิง) โดยได้เปลี่ยนโถส้วมใหม่ปูกระเบื้องและทาสีใหม่ทั้งหมดแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2555 ส่วนอาคารเรียนของนักเรียนอนุบาลได้ปรับปรุง ทาสี ภายนอกอาคาร ขึ้นป้ายโรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทองแผนกอนุบาล พร้อมกับเปลี่ยนป้ายชื่อโรงเรียนแสงทองวิทยาเป็นเซนต์เทเรซาแสงทองของอาคารเรียนนักบุญเทเรซา เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2555 เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสมและมั่นคงปลอดภัยแก่บุคลากร ได้จัดม้าหินลงในสวนเฉลิมพระเกียรติจำนวน 7 ชุด  และสนามอนุบาล 2 ชุด
ปี พ.ศ. 2555 บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ บริหารโรงเรียนร่วมกับ      ซิสเตอร์รัชนี ตระกูลเง็ก ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและซิสเตอร์วิภา วิวัฒนมนตรี ทำหน้าที่ดูแลโภชนาการของโรงเรียน มีครูจำนวน 38 คน เป็นครูต่างชาติ 3 คน มีนักเรียนจำนวน 724 คน  สถานศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจุดเน้นการจัดระเบียบวินัยและมารยาทที่งดงามตามแบบวัฒนธรรมไทย ให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของโรงเรียน คือ “วินัยดี มีมารยาท”  และได้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ จัดบริเวณอาคารสถานที่ให้สะอาดเหมาะสม และปลอดภัย
            ปี พ.ศ. 2556 บาทหลวงอนุรัตน์  ณ สงขลา เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต บริหารโรงเรียนร่วมกับ ซิสเตอร์รัชนี ตระกูลเง็ก ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ/ผู้อำนวยการและซิสเตอร์วิภา วิวัฒนมนตรี ทำหน้าที่ดูแลโภชนาการของโรงเรียน มีครูจำนวน 35 คน ครูต่างชาติ 1 คน มีนักเรียนจำนวน 684 คน โรงเรียนดำเนินงานต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2555 ในเรื่องมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เน้นระเบียบวินัย มีมารยาทที่งดงามตามแบบวัฒนธรรมไทย โรงเรียนมีการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารเรียน ประดับต้นไม้เพื่อความร่มรื่นเหมาะในการเรียนรู้ บริเวณรอบโรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้สวนหย่อมธรรมชาติเพื่อพักผ่อน แหล่งเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ แหล่งเรียนรู้การดำรงชีวิตของคนอยุธยา สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ บริเวณอาคารสถานที่สะอาดและปลอดภัย
            ปี พ.ศ. 2557 บาทหลวงสุรพันธ์  ดาวพิเศษ  เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต บริหารโรงเรียนร่วมกับ ซิสเตอร์รัชนี ตระกูลเง็ก ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ มีครูจำนวน 34 คน ครูต่างชาติ 2 คน มีนักเรียนจำนวน 628 คน โรงเรียนดำเนินงานต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2556  ในเรื่องมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เน้นระเบียบวินัย มีมารยาทที่งดงามตามแบบวัฒนธรรมไทย โรงเรียนมีการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารเรียน ประดับต้นไม้เพื่อความร่มรื่นเหมาะในการเรียนรู้ บริเวณรอบโรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้สวนหย่อมธรรมชาติเพื่อพักผ่อน แหล่งเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ แหล่งเรียนรู้การดำรงชีวิตของคนอยุธยา สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ บริเวณอาคารสถานที่สะอาดและปลอดภัย
   ปี พ.ศ. 2558 บาทหลวงสุรพันธ์ ดาวพิเศษ ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต บริหารโรงเรียนร่วมกับ  ซิสเตอร์จิตราพร   ณ ขอนแก่น  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ  โรงเรียนมีครูจำนวน 32 คน ครูต่างชาติ 2 คน มีนักเรียนจำนวน 544 คน  โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ตามนโยบายของรัฐบาล เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นฐาน 8 กลุ่มสาระ มีการสอนซ่อมเสริมในช่วงพักกลางวัน มุ่งเน้นด้านภาษาต่างประเทศ และส่งเสริมทักษะตามศักยภาพของนักเรียน  จัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ทั้งระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกในเรื่องของระเบียบวินัยและมารยาทไทย ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน โรงดำเนินการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม สนามหน้าอาคารเรียน สวนหย่อม ศาลาเอนกประสงค์ หลังคาโรงอาหาร ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประกอบการ และอาคารเรียนแผนกปฐมวัย จัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ บริเวณอาคารสถานที่สะอาดและปลอดภัย
 
ปี พ.ศ. 2559 บาทหลวงสุรพันธ์ ดาวพิเศษ ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต บริหารโรงเรียนร่วมกับ  ซิสเตอร์จิตราพร   ณ ขอนแก่น  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ  โรงเรียนมีครูจำนวน 32 คน ครูต่างชาติ 2 คน มีนักเรียนจำนวน 460 คน
โรงเรียนดำเนินงานต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2558 โดยมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านคุณธรรมจริยธรรมและด้านวิชาการให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักลักษณ์ของโรงเรียน ส่งเสริมทางด้านสุนทรียภาพ จัดซื้อเครื่องดนตรีต่างๆตามความเหมาะสม จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนดำเนินการสร้างหลังคาหน้าอาคารเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
            ปี พ.ศ. 2560 บาทหลวงสุรพันธ์ ดาวพิเศษ ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต บริหารโรงเรียนร่วมกับ  ซิสเตอร์จิตราพร   ณ ขอนแก่น  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ  โรงเรียนมีครูจำนวน 31 คน ครูต่างชาติ 2 คน มีนักเรียนจำนวน 470 คน
โรงเรียนมีการพัฒนาปรับปรุงอาคารเรียน จัดทำห้องซีสรูม(STEM) เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนจัดที่ทันสมัย จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ บริเวณอาคารสถานที่สะอาดและปลอดภัย
             ปี พ.ศ. 2561 บาทหลวงสุรพันธ์ ดาวพิเศษ ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต บริหารโรงเรียนร่วมกับซิสเตอร์จิตราพร   ณ ขอนแก่น  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ  โรงเรียนมีครูจำนวน 29 คน ครูต่างชาติ 2 คน มีนักเรียนจำนวน 405 คน
โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 39 เครื่อง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ในโลกยุคปัจจุบัน มีการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารเรียน และภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ บริเวณอาคารสถานที่สะอาดและปลอดภัย
            ปี พ.ศ. 2562 บาทหลวงสุรพันธ์ ดาวพิเศษ ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต    บริหารโรงเรียนร่วมกับ
ซิสเตอร์ทิพย์อาภา นีลวัชระ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ  โรงเรียนมีครูจำนวน 28 คน ครูต่างชาติ 2 คน มีนักเรียนจำนวน 367 คน